Thành lập công ty là bước khởi đầu, tạo lập công cụ để thực hiện một ý tưởng kinh doanh. Để đảm bảo doanh nghiệp của bạn sẽ là một công cụ kinh doanh hiệu quả và an toàn, trước tiên bạn cần lưu ý tìm hiểu những thông tin cơ bản sau

lựa chọn loại hình công ty
Lựa chọn loại hình công ty phù hợp (ảnh minh họa)


Loại hình doanh nghiệp nào phù hợp với công ty bạn?

Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên.

Các loại hình công ty hiện nay theo Luật doanh nghiệp năm 2014:
👉 Doanh nghiệp tư nhân
👉 Công ty TNHH Một Thành Viên
👉 Công ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên
👉 Công ty Cổ Phần

Nội dung 1: Doanh nghiệp tư nhân

💢 Khái niệm và một số lưu ý về DNTN?
Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định Luật doanh nghiệp, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào
Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một DNTN. Chủ DNTN không được đồng thời là Hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh
DNTN không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần

💢 Tại sao lựa chọn loại hình Doanh nghiệp tư nhân?
So với các loại hình công ty khác, DNTN có các ưu điểm sau:
Chủ DNTN có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty, việc sử dụng lợi nhuận sau thuế không phát sinh thuế TNCN

Nội dung 2: Công ty TNHH Một Thành Viên
💢 Công ty TNHH Một Thành Viên được hiểu như thế nào?
Công ty TNHH Một Thành Viên là một loại hình công ty được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có các đặc điểm cơ bản sau:
- Chủ sở hữu công ty là một tổ chức hoặc cá nhân;
- Tài sản chủ sở hữu tách biệt với tài sản công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ công ty;
- Công ty TNHH Một Thành Viên không được quyền phát hành cổ phần;
- Vốn điều lệ của Công ty TNHH Một Thành Viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

💢 ƯU ĐIÊM LOẠI HÌNH CÔNG TY TNHH 1 MTV:
- Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân;
- Tài sản của chủ sở hữu công ty tách biệt rõ ràng với tài sản công ty;
- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp của mình;
- Chủ sở hữu có quyền quyết định về việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và nghĩa vụ tài chính khác;
- Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác;
- Chủ sở hữu có quyền thu hồi lại toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản.

Nội dung 3: Công ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên
💢 Công ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên được hiểu như thế nào?
Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:
- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật doanh nghiệp;
- Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật doanh nghiệp;
- Không được quyền phát hành cổ phần.

💢 ƯU ĐIÊM LOẠI HÌNH CÔNG TY TNHH Hai Thành Viên Trở Lên:
- Có tư cách pháp nhân;
- Tài sản thành viên tách biệt rõ ràng với tài sản công ty;
- Thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với phần vốn góp của mình;
- Hội đồng thành viên có thể thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ tối đa là 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty;
- Tổ chức, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và được pháp luật bảo vệ

Nội dung 4: Công ty Cổ Phần

💢 Công ty Cổ phần được hiểu như thế nào?
Công ty cổ phần là một loại hình công ty được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:
- Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần (CP)
- Cổ đông sở hữu cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty;
- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp;
- Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

💢 ƯU ĐIÊM LOẠI HÌNH CÔNG TY Cổ phần:
- Được phát hành cổ phần để huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế;
- Có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp yêu cầu phát triển và yêu cầu quản lý của công ty; cổ đông của công ty cổ phần được thực hiện các quyền của chủ sở hữu thông qua đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao;
- Quy mô hoạt động của công ty cổ phần thường lớn với khả năng mở rộng kinh doanh thuận lợi thông qua huy động vốn cổ phần

Trên đây là tất cả những thông tin về các loại hình doanh nghiệp Việt Nam theo quy định Luật doanh nghiệp, nếu bạn cần tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến thành lập công ty, tư vấn thuế, kế toán thuế hãy liên hệ với Công ty Tư Vấn Thuế Viettas
Hotline: 0888.031.689 – 0986.316.211
Email: tuvanthueviettas@gmail.com

VIETTAS LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP BẠN